Français
Anglais (US)
Aïkido Knowledge base
Taijutsu
1) Kokyu-Ho, bases
2) Ikkyo
3) Nikyo
4) Sankyo
5) Yonkyo
6) Gokyo
9) Kaiten Nage
10) Irimi Nage
8) Kotegaeshi
7) Shiho Nage
12) Jyuji-garami ou Ayadori
13) Koshi-Nage
11) Tenchi Nage
14) Ken, Jo, Taijutsu et déplacements